Algemene voorwaarden

 Deze Algemene Voorwaarden zijn met toestemming van De Weideblik overgenomen. Wij hebben daar veel tijd ingestoken, om uiteindelijk naar onze mening iets goeds, duidelijk en naar alle redelijkheid op papier te krijgen en waarmee ook te werken is. Het is daarom niet toegestaan deze voorwaarden aan derden ter beschikking te stellen.

 Algemene Voorwaarden van Lotus-kinderen.

1         Toepasselijkheid 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen, en andere activiteiten en aanbiedingen van Lotus-kinderen, hierna te noemen; Lotus-kinderen alsmede tussen alle overige verhoudingen tussen de opdrachtgever/deelnemer/cursist en Lotus-kinderen als opdrachtnemer. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien afwijkingen schriftelijk zijn bevestigd door Lotus-kinderen. In punt 13 van dit document zijn specifieke en afwijkende bepalingen opgenomen met betrekking tot de yogalessen.

Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever/deelnemer/cursist, hierna ook te noemen  “opdrachtgever”, of andere opdrachtgevers zijn niet van toepassing, tenzij door Lotus-kinderen schriftelijk aanvaard. Lotus-kinderen  is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zij zal de

opdrachtgever/deelnemer/cursist ten minste drie maanden voor de inwerkingtreding van zodanige wijziging hiervan schriftelijk in kennis stellen.

 2         Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Lotus-kinderen  en de opdrachtgever/deelnemer/cursist komt tot stand nadat de opdrachtgever/deelnemer/cursist zich heeft ingeschreven voor één van de opleidingen, cursussen, lessen of andere activiteiten van Lotus-kinderen. Met het ondertekenen of retour mailen van de opdracht of het inschrijfformulier accepteert  de opdrachtgever/deelnemer/cursist de Algemene Voorwaarden van Lotus-kinderen  . Indien er voor een opleiding of andere activiteit  inschrijfgeld wordt gevraagd, dan is je plaats definitief nadat het bedrag door  Lotus-kinderen is ontvangen. (Het inschrijfgeld is een onderdeel van het totaalbedrag)

 3         Certificering, kwaliteit en KRWB en gedragscode

Lotus-kinderen  is ingeschreven in het Kwaliteitsregister KRWB. Lotus-kinderen  geeft daarmee prioriteit aan kwaliteit en erkenning op basis van professie, gedrag en veiligheid. Lotus-kinderen   

voldoet daarmee aan de voorwaarden van de kwaliteitsregistratie KRWB en conformeert zich ook aan de gedragscode van de KRWB. Volledige informatie over het KRWB is te vinden op de website van www.deweideblik.nl

4         Opleidingen

Lotus-kinderen  geeft op dit moment geen opleidingen. Mocht dit in de toekomst veranderen dan zullen er op dit punt extra algemene voorwaarden toegevoegd worden, conform de voorwaarden passend bij het KRWB (zie www.weideblik.nl)

5         Vooropleiding

In principe is iedereen welkom op een cursus van Lotus-kinderen . Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

6         Annulering

6.1        Annulering van de opdracht door de opdrachtgever/deelnemer/cursist

De opdrachtgever/deelnemer/cursist heeft het recht om de opdracht te annuleren per brief of per email.

Indien er voor een opleiding of andere activiteit inschrijfgeld wordt gevraagd, dan is uw cursusplaats definitief nadat het bedrag door Lotus-kinderen  is ontvangen. Annulering van deelname aan deze activiteit heeft tot gevolg dat het inschrijfgeld niet wordt gerestitueerd binnen de betalingstermijn van het inschrijfgeld. Dit bedrag is ter compensatie van algemene en administratieve kosten gemaakt door Lotus-kinderen. Het inschrijfgeld is een deel van het totaalbedrag en kan ook gezien worden als een aanbetaling. De betalingstermijn van het inschrijfgeld wordt overeengekomen op het inschrijfformulier.

 • De inschrijver of opdrachtgever/deelnemer/cursist heeft na het insturen van het inschrijfformulier of na de datum van een getekende opdracht/overeenkomst nog 14 werkdagen de gelegenheid te annuleren zonder verdere consequenties.
 • Annulering of wijziging door de opdrachtgever/deelnemer/cursist kan tot 6 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden, met uitzondering van het inschrijfgeld (indien van toepassing).
 • Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever/deelnemer/cursist verplicht 50 % te vergoeden.
 • Bij annulering tot 2 week voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever/deelnemer/cursist verplicht 75 % te vergoeden.
 • Bij annulering vanaf of korter dan één week voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever/deelnemer/cursist verplicht 100 % te vergoeden.
 • Annulering geeft geen recht op deelname aan de volgende cursus of opleiding, tenzij er door Lotus-kinderen  anders wordt aangeboden.
 • (In geval de opdrachtgever/deelnemer/cursist gedurende de opleiding of uitvoering van de opdracht, deze tussentijds beëindigd of anderszins niet aan de opleiding deelneemt, of de opdracht verder wenst te annuleren, is de opdrachtgever/deelnemer/cursist gebonden tot betaling van het bedrag conform het bedrag van de overeenkomst of zoals deze is vermeld op het inschrijfformulier.(Alleen van toepassing op mogelijke opleidingen van Lotus-kinderen )

Uitzondering:
Indien Lotus-kinderen  tot het oordeel komt dat van de opdrachtgever/deelnemer/cursist in redelijkheid niet kan worden verwacht deel te nemen aan de lessen/cursussen kan Lotus-kinderen  besluiten tot terugbetaling van het deelnemersbedrag, het bedrag overeengekomen in de opdracht, of een deel daarvan.

6.2        Annulering van de opdracht door Lotus-kinderen  

 • Lotus-kinderen  heeft het recht zonder opgaaf van redenen een les/cursus te annuleren in welk de opdrachtgever/deelnemer/cursist recht heeft op terugbetaling binnen 7 werkdagen van het volledige aan Lotus-kinderen  betaalde bedrag, of naar ratio indien de lessen/cursus al is gestart
 • en er sprake is van overmacht. De opdrachtgever/deelnemer/cursist kan daaruit voortvloeiend geen enige aanspraak maken op schadevergoeding.
 •  
 • Lotus-kinderen  is te alle tijde gerechtigd de data en tijden van de lessen/cursussen te wijzigen zonder dat de opdrachtgever/deelnemer/cursist daardoor enige aanspraak kan maken op  schadevergoeding.
 • Het staat Lotus-kinderen  te alle tijde vrij de inhoud en opzet van de lessen/cursussen te wijzigen zonder dat de opdrachtgever/deelnemer/cursist daardoor enige aanspraak kan maken op schadevergoeding.

 

7         Bereikbaarheid

Lotus-kinderen  is telefonisch bereikbaar tussen 9.00 -15.00 uur  en van 20.00-21.30 uur op maandag t/m vrijdag. Een e-mail of insturen van het contactformulier van de website (www.lotus-kinderen.nl) is altijd mogelijk. Lotus-kinderen  beantwoordt uw vragen zo spoedig mogelijk maar binnen 5 werkdagen (buiten de vakanties) Vragen die een langere verwerkingstijd vragen worden met een bericht van ontvangst beantwoord en een indicatie over de

benodigde tijd.

 

8         Aansprakelijkheid

 •             Lotus-kinderen  neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de nodige zorgvuldigheid in acht.
 •             Lotus-kinderen  doet haar uiterste best de cursus, workshop of opdracht veilig te laten verlopen. Lotus-kinderen  gaat uit van de kwaliteiten en capaciteiten van de deelnemer/cursist met zijn of haar mogelijkheden en verantwoordelijkheid om lichamelijk letsel en blessure te voorkomen. Een oefening mag, maar hoeft niet. De grenzen van de deelnemer/cursist zijn bepalend.
  Iedere deelnemer/cursist of zijn of haar verzorger heeft ook een eigen verantwoordelijkheid t.a.v. een verzekering.
 •             Indien de deelnemer/cursist deelneemt aan de opleiding, cursus, of les en garderobe en persoonlijke eigendommen meeneemt naar Lotus-kinderen  , zal deze laatste zorgdragen voor
 •   een voldoende afsluitbare ruimte waarin voornoemde zaken kunnen worden opgeborgen. Voor
 •   eventuele schade aan eigendommen aanvaardt Lotus-kinderen  geen aansprakelijkheid.
 •  De aansprakelijkheid van Lotus-kinderen  voor indirecte en gevolgschade is uitgesloten.

 

9         Prijzen

De prijzen van de opleidingen, trainingen, lessen, workshops en andere activiteiten van Lotus-kinderen staan vermeld of op de website en zijn in principe bindend. Tenzij anders aangegeven, is het materiaal dat tijdens de cursus wordt uitgereikt en gebruikt bij de cursusprijs inbegrepen.

Lotus-kinderen  heeft echter het recht haar prijzen te wijzigen, met dien verstande, dat na de bevestiging van een opdracht de op dat moment geldende prijs zal blijven gelden.

 

10     Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, of anders indien aangegeven op de factuur, het inschrijfformulier of de overeenkomst.

Bij niet, of niet-tijdige betaling is opdrachtgever/deelnemer/cursist over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zodra hij of zij in gebreke is gebleven d.w.z. vanaf 30 dagen na factuurdatum.

Alle kosten die opdrachtnemer moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer/cursist. Deze kosten bedragen ten minste 10 % van het te vorderen bedrag, maar met een minimum van € 125,- .

 

11     Vertrouwelijkheid

Lotus-kinderen  verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot opdrachtgever/deelnemer/cursist. Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan Lotus-kinderen  en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden. Gesprekken tijdens de lessen/cursussen plaatsvinden worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerende docent geen enkele informatie aan derden worden verstrekt tenzij de betrokken deelnemer of opdrachtgever/deelnemer/cursist daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
Persoonsgegevens kunnen wel door Lotus-kinderen  worden gebruikt om de deelnemers op de hoogte te stellen van nieuws, opleidingen, enz. Als je daar geen prijs op stelt, dan kun je dit kenbaar

maken middels een mail aan Lotus-kinderen. Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden

zonder voorafgaande toestemming van betrokkenen.

 

12     Intellectuele eigendom

12.1      Lesmateriaal
Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom op het door Lotus-kinderen  uitgegeven informatie, documentatie, opleidings- en lesmateriaal materiaal berust bij , tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Lotus-kinderen is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het uitgegeven lesmateriaal.
Opdrachtgever/deelnemer/cursist mag alleen gegevens uit enig materiaal, zoals lesmateriaal, verstrekte documenten en/of digitale materialen, publiceren of vermenigvuldigen door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lotus-kinderen als opdrachtnemer, tenzij het betreft voor eigen gebruik en privé doeleinden.
Met de inschrijving of ondertekening van de opdracht of het inschrijfformulier verplicht opdrachtgever/deelnemer/cursist zich het hiervoor genoemde materiaal niet aan derden ter beschikking te stellen, of op andere wijze commercieel te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lotus-kinderen. Het is opdrachtgever/deelnemer/cursist niet toegestaan enige aanduiding van het intellectueel eigendomsrecht van Lotus-kinderen te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

12.2      Website en KRWB
De website van Lotus-kinderen en alle gegevens inclusief de logo’s op deze website zijn eigendom van Lotus-kinderen en worden beschermd door intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan niet over op deelnemers van de cursus of anderen die toegang hebben tot de website van Lotus-kinderen. De inhoud van de website mag uitsluitend worden gebruikt voor eigen privé gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan de gegevens van de site te kopiëren, te vermenigvuldigen of te verspreiden.
De links op de website van Lotus-kinderen dienen ter informatie van de websitebezoeker. Lotus-kinderen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen.

 

13     Specifieke en afwijkende bepalingen Yogalessen en lessen Babymassage

13.1      Inschrijving
Er worden bij Lotus-kinderen Yogalessen en lessen Babymassage gegeven op verschillende tijdstippen en dagen. Iemand kan zich inschrijven voor een Yogales of les Babymassage bij Lotus-kinderen middels het betreffende inschrijfformulier. Met deze inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van Lotus-kinderen.

13.2      In overleg kan worden deelgenomen aan de lessen: de eerste les is altijd een gratis proefles. Vanaf de opvolgende les geldt het in de website te vinden tarief per les of per maand.

(behalve bij de cursus Van Buik tot Baby die Lotus-kinderen samen met Maisha, centrum voor yoga en mindfulness geeft, zie tarieven website www.maisha.nl ).

13.3      Deelname aan de lessen is op eigen verantwoording, zoals ook beschreven in punt 8 van dit document.

13.4      Afmelding
Een deelnemer kan zich voor één of meerdere lessen afmelden; het is prettig dit zo spoedig mogelijk door te geven aan Lotus-kinderen.
. Indien mogelijk wordt er in overleg een inhaalmoment aangeboden.

13.5       Bij afmelding door Lotus-kinderen wordt er in overleg een inhaalmoment aangeboden, of vindt er een verrekening van het lesgeld plaats.

13.6     Tarief

13.7      Het lesgeld is een tarief per maand of per les (zie tarieven op website www.lotus-kinderen.nl)  en gebaseerd op het gemiddeld aantal weken/lessen per maand; daarbij is al rekening gehouden met korte vakanties en erkende feestdagen. De deelnemer dient vooraf de volgende maand af te rekenen. Een afmelding door de deelnemer is niet van invloed op het maandtarief. Tijdens de korte vakanties en erkende feestdagen wordt er geen les gegeven, maar is niet van invloed op het maandtarief. De vakanties sluiten aan bij het regulier onderwijs in de regio. In de maanden juli en augustus is er geen les, tenzij anders overeengekomen. Indien er in de maanden juli en augustus geen les wordt gegeven, wordt er geen lesgeld in rekening gebracht.
Bij afmelding door Lotus-kinderen  wordt er in overleg een inhaalmoment aangeboden, of vindt er een verrekening van het lesgeld plaats.

13.8      Lessen
De verschillende lessen worden 1x per week gegeven, tenzij anders aangegeven. De lestijden staan ook op de website van Lotus-kinderen vermeld. Deelname aan de lessen is op eigen verantwoording. In overleg met Lotus-kinderen is het mogelijk een proefles af te spreken.

13.9      Uitschrijven yogalessen
Indien een deelnemer wenst op te zeggen, kan dat op ieder moment. De lessen en het tarief loopt vanaf het opzegmoment door tot en met het einde van de opvolgende maand.

14     Klachten regeling

Lotus-kinderen doet haar uiterste best om de opdrachtgever/deelnemer/cursist zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht opdrachtgever/deelnemer/cursist onverhoopt ontevreden zijn met een onderdeel van de dienstverlening van Lotus-kinderen, dan kan mondeling of schriftelijk contact worden opgenomen met Lotus-kinderen.

Lotus-kinderen neemt dan binnen 5 werkdagen contact op met de opdrachtgever/deelnemer/cursist (tijdens vakantieperiodes geldt een termijn van 30 werkdagen).

 

Lotus-kinderen zal dan binnen 7 werkdagen met een voorstel komen om het geschil op te lossen. In dit voorstel wordt tenminste de gemaakte afspraak aangegeven en de te verwachten afhandelingsperiode. Mocht dit onverhoopt niet tot een geaccepteerde oplossing leiden, dan kan de klacht schriftelijk worden ingediend middels het klachtenformulier van Lotus-kinderen.

Lotus-kinderen geeft binnen 7 werkdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst, waarin tenminste wordt aangegeven de te volgen procedure en de te verwachten afhandelingsperiode.

 

De klacht wordt niet in behandeling genomen indien:

 • het klachtenformulier niet is voorzien van een naam en adres van de indiener.
 • het klachtenformulier niet is voorzien van een dagtekening.
 • het klachtenformulier niet is voorzien van de geformuleerde klacht.
 • De klacht langer dan 3 maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden
 • een klacht die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is of onderworpen is geweest.

 

Lotus-kinderen zendt binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging aan de indiener. De ontvangstbevestiging bevat ten minste een beschrijving van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van de klacht.

 

Door Lotus-kinderen wordt binnen 4 weken schriftelijk gemeld indien de klacht niet in behandeling wordt genomen met vermelding van de reden.

Lotus-kinderen verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen waarmee indiener kan instemmen. Binnen 7 werkdagen wordt er met de indiener gecorrespondeerd over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.

Indien dit niet tot een geaccepteerde oplossing heeft geleid dan zal Lotus-kinderen ervoor zorgen dat het geschil wordt voorgelegd aan een daartoe bevoegd mediator/vertrouwenspersoon: hiervoor zoek ik nog een geschikte mediator.(d.d. 07-01-2017)

 

Lotus-kinderen en of de mediator stelt de indiener en eventueel andere betrokkenen in de gelegenheid te worden gehoord. De mediator maakt van het horen een verslag. Het verslag wordt toegezonden aan de betrokkenen en wordt gearchiveerd.

Lotus-kinderen zal de uitspraken van naam mediator respecteren.

De klachtenprocedure is kosteloos. De eventuele kosten van (rechts)bijstand, reiskosten en

Andere kosten die partijen maken worden door hen zelf gedragen.

 

Lotus-kinderen stelt de indiener schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en van de beslissing die zij daaraan verbindt.

 

Lotus-kinderen zal de klacht, tenzij anders aangegeven,  afhandelen binnen 8 weken na ontvangst van de klacht. Door bijzondere omstandigheden kan deze periode met 4 weken worden verlengd. Lotus-kinderen doet hiervan schriftelijk mededeling.an

 

Lotus-kinderen zal in haar klachtenprocedure alle regelgeving over privacy in acht nemen en zal de klacht uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in behandeling nemen.

 

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd in het klachtenregistratiedossier. Deze gegevens worden na 5 jaar vernietigd.

 

15     Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen die voortvloeien uit de tussen Lotus-kinderen en de opdrachtgever/deelnemer/cursist gesloten overeenkomst.

Geschillen, die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden. van toepassing zijn, en die niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem